skip to Main Content

ประชาสัมพันธ์กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565

กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565

1.แจ้งกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565

  • 1.1 กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565
  • 1.2 กำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏวันพุธในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565

ณ ลานกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2.สิ่งที่ต้องเตรียม

  • 2.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)
  • 2.2 ค่าธรรมเนียมรายปีล็อคละ 1,500 บาท พร้อมอุปกรณ์การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  • 2.3 บัตรประจำตัวผู้ประกอบการตลาดนัด ปี 2563 (บัตรเดิม)

3.ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน ดังนี้

  • 3.1. สำหรับผู้ที่มีบัตรตลาดนัด ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

3.1.1 ตรวจเอกสาร เวลา 08.30 – 09.30 น.

ผู้ประกอบการต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ประกอบการตลาดนัด ปี 2563 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการหย่อนบัตรดังกล่าวใส่กล่องเพื่อรอเรียกรายชื่อจับฉลากล็อคต่อไป โดยกล่องที่หย่อนบัตรจะมี 2 ประเภท คือกล่องประเภทสินค้าอุปโภค และกล่องประเภทสินค้าบริโภค ทั้งนี้ ในเวลา 09.30 น. จะทำการปิดรับการหย่อนบัตรและดำเนินการหยิบบัตรผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏในกล่องทันที

3.1.2 หยิบบัตรและจับฉลากล็อค เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป

ทำการหยิบบัตรผู้ประกอบการรายแรกในเวลา 09.40 น. สำนักจัดการทรัพย์สินจะจับสลากพื้นที่ล็อคผู้ประกอบการจำนวน 4 ล็อค และ 3 ล็อค ก่อน แล้วจึงดำเนินการจับสลากพื้นที่ล็อคผู้ประกอบการจำนวน 2 ล็อค และ 1 ล็อคในลำดับถัดไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการหยิบบัตรจากกล่องประเภทสินค้าบริโภคเป็นลำดับแรก และหยิบบัตรจากกล่องประเภทสินค้าอุปโภคในลำดับถัดไป

เมื่อเจ้าหน้าที่หยิบได้บัตรผู้ประกอบการท่านใด จะทำการขานชื่อตามบัตรที่หยิบได้ แล้วให้ผู้ประกอบการที่เจ้าหน้าที่หยิบบัตรท่านนั้นทำการจับฉลากล็อค พร้อมยื่นใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ทำการกรอกหมายเลขล็อค ดังนี้

– กรณีผู้ประกอบการทำการจับฉลากได้หมายเลขใด ให้ท่านได้สิทธิ์ประจำหมายเลขนั้นทันที ไม่อนุญาตให้ทำการจับฉลากใหม่ทุกกรณี เว้นแต่จับได้ฉลากเลขล็อคที่มีผู้ประกอบการได้ทำการจับเลขล็อคไปแล้ว ให้ทำการจับใหม่

– กรณีผู้ประกอบการมีพื้นที่ถือครองมากกว่า 1 ล็อค ให้นับเลขล็อคลำดับถัดไปที่มากกว่าจากหมายเลขที่จับฉลากได้ จนครบตามจำนวนพื้นที่ล็อคที่ถือครอง แต่หากเหลือพื้นที่ล็อคน้อยกว่าที่ถือครอง เจ้าหน้าที่จะทำการนับเลขล็อคลำดับถัดไปที่น้อยกว่าจากหมายเลขที่จับฉลากได้ จนครบตามจำนวนพื้นที่ล็อคที่ถือครอง ก็ได้

– หากผู้ประกอบการจับได้ฉลากเลขล็อค แต่ไม่เพียงพอกับพื้นที่ล็อคที่ถือครอง ให้ทำการจับฉลากล็อคใหม่ เว้นแต่ผู้ประกอบการยินยอมลดพื้นที่ล็อคที่ถือครองลงให้เท่ากับพื้นที่จับได้ หรือเจ้าหน้าที่ประสานขอให้สลับ ก็ทำได้

– ในกรณีมีความจำเป็นและให้เกิดความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการถือครองพื้นที่ล็อคของผู้ประกอบการได้ทันที และหากมีผู้ประกอบการและคู่กรณียินยอมทั้งสองฝ่ายจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ซึ่งกันและกัน ก็สามารถประสานเจ้าหน้าที่ทำการปรับเปลี่ยนโดยจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการปรับเปลี่ยนคนละ 500 บาท

3.1.3 ชำระค่าธรรมเนียมรายปี

เมื่อทราบหมายเลขล็อคแล้วให้นำใบสมัครที่เจ้าหน้าที่ทำการออกหมายเลขล็อคนั้น ไปชำระค่าธรรมเนียมรายปีโดยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ในนามสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เท่านั้น (จะแจ้งเลขบัญชีให้ทราบในวันขึ้นทะเบียนฯ) ตามจำนวนล็อคที่จับได้ ในอัตรา 1,500 บาท/ล็อค เจ้าหน้าที่จะทำการออกใบเสร็จค่าธรรมเนียมรายปีให้

3.1.4 ทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏประจำปี 2565

ผู้ประกอบการนำใบเสร็จดังกล่าวติดต่อที่จุดทำบัตร เพื่อถ่ายรูปทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏประจำปี 2565 และให้ผู้ประกอบการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้ากลุ่มไลน์ตลาดนัดราชภัฏ 2565 ทั้งนี้สำนักจัดการทรัพย์สินจะแจ้งกำหนดวันรับบัตรให้ทราบในลำดับถัดไป

  • 3.2 สำหรับผู้ประกอบการที่มีใบเสร็จรับเงินครบ 10 ใบ (ใบเสร็จรับเงิน 150 บาท/ล็อค) เวลา 11.00 น.

เวลา11.00 -11.30 น. ให้นำใบเสร็จรับเงินที่มีชื่อเดียวกันและชำระค่าธรรมเนียมครั้งละ 150 บาท/ล็อค จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ใบ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบและยืนยันการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏปี 2565 โดยให้หย่อนบัตรประชาชนใส่กล่องเพื่อรอเรียกรายชื่อจับฉลากล็อคต่อไป และในเวลา 11.40 น. จะดำเนินการจับฉลากต่อไป

  • 3.3 กรณีพื้นที่เหลือ

ให้ผู้ที่สนใจ (ต้องไม่เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในปี 2565แล้ว) นำบัตรประจำตัวประชาชนหย่อนบัตรประจำตัวประชาชนในกล่องรอหยิบรายชื่อตั้งแต่เวลา 12.00 น. และปิดรับหย่อนบัตรประชาชนในเวลา 13.00 น. และดำเนินการจับบัตรและสลากเลขล็อคตามพื้นที่ที่เหลืออยู่

หมายเหตุ
1. กรณีเกิดปัญหาของการดำเนินงานในวันขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ให้ถือเอาคำวินิจฉัยและคำตัดสินของสำนักจัดการทรัพย์สิน โดย
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สินเป็นที่สิ้นสุด
2. เวลาในการดำเนินการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ทางสำนักจัดการทรัพย์สิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเวลาการดำเนินการตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เอกสารประกอบ
1.ประกาศกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565
2.วันพุธขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565
3.วันอาทิตย์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏ ประจำปี 2565
4.ประกาศการดำเนินงานตลาดนัดราชภัฏ พ.ศ. 2565

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า