นันทวรรณ รัตนภิรมย์
นันทวรรณ รัตนภิรมย์
ผู้จัดการศูนย์อาหาร
ฝ่าย :