กรกนก สติตรง
กรกนก สติตรง
ผู้จัดการส่วนงานร้านค้า
ฝ่าย :