ยุทธศาสตร์/นโยบาย/วัตถุประสงค์

ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักจัดการทรัพย์สิน

 1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ในรูปแบบธุรกิจแสวงหารายได้แต่ไม่แสวงหากำไร
 2. สนับสนุน  ส่งเสริม  กิจกรรมที่จัดหาและจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 3. บริหารจัดเก็บรายได้นำเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้
 4. ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน และมหาวิทยาลัยทราบ

นโยบายการทำงาน

 1. ความสำเร็จของงานอยู่ที่คุณภาพของคน
 2. งานสำเร็จได้เพราะทีมงานดี
 3. ความคิดสร้างสรรค์คือพื้นฐานสำคัญในการทำงาน
 4. คุณธรรมนำมาซึ่งความสำเร็จอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อแสวงหารายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ และการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยในรูปแบบการดำเนินงานอย่างอิสระ  ไม่เป็นส่วนราชการแต่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. เพื่อเป็นแหล่งระดมทุนและเก็บรวบรวมรายได้สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านธุรกิจ  การลงทุนและการบริการระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก
 4. เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีตามหลักธรรมาภิบาล  มีระบบบริหารงานที่มีความทันสมัย  มีความคล่องตัวโปร่งใส  ตรวจสอบได้  พึ่งพาตนเองด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงาน