ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

subsin1

 

ปรัชญาในการทำงาน
รอยยิ้มของคุณ  คือแรงบันดาลใจของเรา

วิสัยทัศน์
สร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบธุรกิจแสวงหารายได้ แต่ไม่แสวงหากำไร

พันธกิจ

  1. บริหารจัดการสินทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ให้เกิดผลประโยชน์คุ้มค่าและรักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยโดยรวม
  2. พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์  และอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบธุรกิจที่แสวง       หารายได้  แต่ไม่แสวงหากำไร  ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  3. พัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงผู้ใช้บริการทุกระดับ
  4. พัฒนาการให้บริการสูระบบงานที่เลิศสัมฤทธิ์เสร็จสิ้นในจุดเดียว  มุ่งประสิทธิภาพในการสร้างระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน  สร้างความเข้าใจต่อผู้ใช้บริการทุกระดับ
  5. พัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องพร้อมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานส่งเสริมให้เกิดการทำงานเป็นทีมมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม