โครงสร้างการบริหารจัดการ

รองผู้อำนวยการ

ผู้จัดการ

หัวหน้างาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ