ประวัติความเป็นมา

 

sunsin

 

สำนักจัดการทรัพย์สิน

        ในปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับภายใต้ชื่อ “สำนักจัดการทรัพย์สิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินและจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยเป็นหน่วยงานในกำกับที่มิใช่ส่วนราชการและอยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย มีคนทำงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ แต่เป็นพนักงานของหน่วยงานสำนักจัดการทรัพย์สิน มีการดำเนินการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินและการลงทุนของมหาวิทยาลัย แบบมุ่งแสวงผลประโยชน์และรายได้ แต่ไม่มุ่งแสวงหากำไรแบบธุรกิจทั่วไป มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดประสิทธิภาพ สร้างรายได้และเงินทุนหมุนเวียนเลี้ยงตัวเองและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งปัจจุบันแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 กลุ่มงาน ดังนี้

 1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มงานธุรกิจเพื่อสร้างรายได้
 3. กลุ่มงานจัดเก็บรายได้เชิงสวัสดิการ

 

การดำเนินงาน

 1. จัดหารรายได้จากผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทุกชนิดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไตรมาสราย เดือน
 2. จัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย พร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สินเป็น กิจกรรม
 3. จัดหาผู้ประกอบการมาทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน จัดให้มีทางเลือกในการบริโภค อุปโภคสินค้าหลากหลายชนิดภายในมหาวิทยาลัย
 4. จัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ชุดนักศึกษาต้นแบบของมหาวิทยาลัย
 5. กำกับดูแลประสานงานด้านที่พักอาศัยสวัสดิการของบุคลากร
 6. กำกับดูแลงานเช่าพื้นที่ธุรกิจ / เช่าห้องประชุม  /อาคารแสดงสินค้า  36  ห้อง
 7. กำกับดูแลโครงการตลาดนัดราชภัฏ
 8. กำกับดูแลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ มหาวิทยาลัยและดำเนินไปตามสัญญาและจัดเก็บรายได้เพื่อรักษาไว้ซึ่งผล ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจงาน

มีขอบข่ายงานดังนี้

 1. บริหารงานธุรการของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน   ศูนย์อาหารพื้นที่ธุรกิจทุกประเภท  และหน่วยงานที่จัดหารายได้สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน
 2. บริหารงานจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  และติดตามหนี้ในส่วนงานของการทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
 3. บริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท
 4. บริหารงานจัดทำสัญญาการเช่าพื้นที่  และสรรหาร้านค้ามาทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน
 5. บริหารงาน  จัดทำบัญชี  รายรับ –รายจ่าย  ของศูนย์อาหารพื้นที่ธุรกิจ    ร้านอาหารราชพฤกษ์  สวนยางพาราผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์  ร้านหนังสือ SRU  BOOKSTORE ร้าน SRU  SHOP ค่าบำรุงสถานที่ต่าง ๆ  สรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สินเป็นรายเดือน6.
 6. บริหารงานสินค้าตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เช่น เครื่องหมาย  ชุดนักศึกษาต้นแบบ ฯลฯ
 7. บริหารงานจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานในส่วนที่สังกัดฝ่ายทรัพย์สินฯ
 8. บริหารงาน  ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ของสำนักจัดการทรัพย์สิน  ทั้งหมดตามความโดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานและผู้บริหารสำนักจัดการ ทรัพย์สิน9.
 9. บริหารงาน  จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน  หรือฝ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย10
 10. บริหารโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท11
 11. บริหารงานอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หน่วยงานในกำกับของสำนักจัดการทรัพย์สิน

 1. ศูนย์เอกสารตำราเเละเครือข่ายศูนย์หนังสือจุฬา  SRU Bookstore
 2. SRU SHOP
 3. ศูนย์อาหารและร้านค้าย่อย SRU Canteen
 4. SRU MINI
 5. SRU CAR CARE
 6. โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์
 7. ศูนย์การเรียนรู้ (AIC)
 8. ที่พักสำหรับบุคลากร
 9. หอพักนักศึกษา (สุราษฎร์ธานี/สมุย)
 10. ตลาดนัดราชภัฏ
 11. SRU CLEANER
 12. SRU SPORT COMPLEX
  1. สระว่ายน้ำกรดเกล้า
  2. SRU FITNESS
  3. SRU FUTSAL
 13. SRU ECO