ประวัติความเป็นมา

sunsin

 

ในปี พ.ศ. 2553 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เห็นชอบให้จัดตั้งหน่วยงานในกำกับ  ภายในชื่อหน่วยงาน  “สำนักจัดการทรัพย์สิน”  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการด้วยความคล่องตัวทันสมัยมีกระบวนการในการดำเนินงานแบบเลิศสัมฤทธิ์  ไม่เป็นส่วนงานราชการแต่อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยมีคนทำงานที่ไม่ใช่ข้าราชการ  แต่เป็นพนักงานของหน่วยงานสำนักจัดการทรัพย์สิน  มีการบริหารงบประมาณแบบสร้างทางเลือกได้   มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เกิดประสิทธิภาพสามารถมีเงินทุนหมุนเวียนเลี้ยงตัวเองและบริหารจัดการขับเคลื่อนองค์กรได้และเพื่อให้มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบในการดำเนินการจัดหารายได้หรือผลประโยชน์จากทรัพย์สินและการลงทุนของมหาวิทยาลัยแบบมุ่งแสวงผลประโยชน์และรายได้ แต่ไม่มุ่งแสวงหากำไรแบบธุรกิจทั่วไป  ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานในกำกับดูแลทั้งหมด  16  หน่วยงาน ดังนี้

 1. สำนักงานจัดการทรัพย์สิน
 2. ศูนย์อาหาร /ร้านค้า /ซุ้มเครื่องดื่ม
 3. ศูนย์หนังสือเครือข่ายจุฬา SRU  BOOKSTORE
 4. ร้าน SRU  SHOP
 5. โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์
 6. หอพักนักศึกษา (ในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานาชาติเกาะสมุย)
 7. ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ (AIC)
 8. ศูนย์เอกสารตำรา
 9. ที่พักอาศัยสวัสดิการของบุคลากร (รังรอง /นันทพร/ภราดร/ราชพฤกษ์วิลเลจ)
 10. ร้านอาหาร SRU  CANTEEN
 11. ศูนย์ทำความสะอาดครบวงจร  SRU  CLEANER
 12. ศูนย์กีฬานันทนาการ  SRU  Sport  Complex   (สระว่ายน้ำ/เทนนิส/ฟุตซอล)
 13. หน่วยงานบริการที่พัก SRU  HOME  (เกาะสมุย)
 14. ศูนย์บริการล้าง อัด ฉีด  ครบวงจร SRU  CAR & SPA
 15.  ร้าน  SRU  POLO  (จำหน่ายเสื้อตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)
 16. ร้าน  SRU  MINI  ( จำหน่ายเครื่องเขียน /สมุดทุกประเภทตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย)

การดำเนินงาน

 1. จัดหารรายได้จากผลประโยชน์  ที่เกิดจากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทุกชนิดอย่างเป็นระบบสามารถตรวจสอบได้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินเป็นไตรมาสราย เดือน
 2. จัดหารายได้จากการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย พร้อมสรุปผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สินเป็น กิจกรรม
 3. จัดหาผู้ประกอบการมาทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน จัดให้มีทางเลือกในการบริโภค อุปโภคสินค้าหลากหลายชนิดภายในมหาวิทยาลัย
 4. จัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ชุดนักศึกษาต้นแบบของมหาวิทยาลัย
 5. กำกับดูแลประสานงานด้านที่พักอาศัยสวัสดิการของบุคลากร
 6. กำกับดูแลงานเช่าพื้นที่ธุรกิจ / เช่าห้องประชุม  /อาคารแสดงสินค้า  36  ห้อง
 7. กำกับดูแลโครงการตลาดนัดราชภัฏ
 8. กำกับดูแลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับ มหาวิทยาลัยและดำเนินไปตามสัญญาและจัดเก็บรายได้เพื่อรักษาไว้ซึ่งผล ประโยชน์ของมหาวิทยาลัย

ภารกิจงานสำนักงานจัดการทรัพย์สิน

มีขอบข่ายงานดังนี้

 1. บริหารงานธุรการของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน   ศูนย์อาหารพื้นที่ธุรกิจทุกประเภท  และหน่วยงานที่จัดหารายได้สังกัดสำนักจัดการทรัพย์สิน
 2. บริหารงานจัดเก็บค่าเช่าพื้นที่  ค่าไฟฟ้า  ค่าน้ำประปา  และติดตามหนี้ในส่วนงานของการทำสัญญาเช่าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ ของมหาวิทยาลัยให้เป็นปัจจุบัน
 3. บริหารงานจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท
 4. บริหารงานจัดทำสัญญาการเช่าพื้นที่  และสรรหาร้านค้ามาทำธุรกิจภายในมหาวิทยาลัยตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ บริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน
 5. บริหารงาน  จัดทำบัญชี  รายรับ –รายจ่าย  ของศูนย์อาหารพื้นที่ธุรกิจ    ร้านอาหารราชพฤกษ์  สวนยางพาราผลผลิตทางการเกษตร  โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์  ร้านหนังสือ SRU  BOOKSTORE ร้าน SRU  SHOP

ค่าบำรุงสถานที่ต่าง ๆ  สรุปนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สินเป็นรายเดือน

 1. บริหารงานสินค้าตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  เช่น เครื่องหมาย  ชุดนักศึกษาต้นแบบ ฯลฯ
 2. บริหารงานจัดทำบัญชีพัสดุและครุภัณฑ์ของสำนักงานในส่วนที่สังกัดฝ่ายทรัพย์สินฯ
 3. บริหารงาน  ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ของสำนักจัดการทรัพย์สิน  ทั้งหมดตามความโดยผ่านความเห็นชอบของหัวหน้างานและผู้บริหารสำนักจัดการ ทรัพย์สิน
 4. บริหารงาน  จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สิน  หรือฝ่ายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย
 5. บริหารโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัยทุกประเภท
 6. บริหารงานอื่น ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย

หน่วยงานในกำกับของสำนักจัดการทรัพย์สิน

 1. SRU Bookstore
 2. ศูนย์ตำราและเอกสาร
 3. SRU SHOP
 4. SRU Canteen
 5. ศูนย์อาหารและร้านค้าย่อย
 6. SRU MINI
 7. SRU CAR & SPA
 8. โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์
 9. ศูนย์การเรียนรู้ (AIC)
 10. ที่พักสำหรับบุคลากร
 11. SRU HOME
 12. SRU POLO
 13. หอพักนักศึกษา (สุราษฎร์ธานี/สมุย)
 14. ตลาดนัดราชภัฏ
 15. SRU CLEANER
 16. SRU SPORT COMPLEX
  1. สระว่ายน้ำกรดเกล้า
  2. SRU FITNESS
  3. SRU FUTSAL
 17. SRU ECO
 18. SRU PRO