กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายสานิตย์ ทิพย์อักษร

รองผู้อำนวยการ ฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  AIC
 • งานฝึกอบรม/สัมนาให้กับบุคลากร หน่วยงาน เเละองค์กรทั้งภาครัฐเเละเอกชน
 • งานบริการห้องประชุม
 • งานบริการห้องพัก
 • งานเช่าพื้นที่

 

 

นางสาวกชพร สุขสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ภาระงานกำกับดูเเล

 • เลขาสำนักงาน
 • งานนโยบายเเละแผน
 • งานจัดทำงบประมาณประจำปี
 • งานวางแผนการใช้งบประมาณ
 • งานวิเคราะห์การใช้งบประมาณเเละเงินรายได้
 • งานรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

 

นางสาวณัฐวรา ชมเเก้ว

หัวหน้าสำนักงาน

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายธุรการ

 • งานหนังสือรับ – ส่ง
 • งานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • ฝ่ายบุคคล

 • งานทะเบียนประวัติ
 • งานสัญญาจ้างงาน
 • งานประเมินผล
 • งานรับสมัครบุคลากรง
 • งานเบิกค่าตอบเเทน
 • งานพัฒนาบุคลากร

 

นางสุธามาศ เเก้วสนิท

หัวหน้างานบัญชี/การเงิน

ภาระงานกำกับดูเเล

 • งานวิเคราะห์
 • งานบัญชี/การเงิน
 • งานตรวจสอบ
 • งานทำงบรายงาน
 • งานประสานผู้สอบบัญชี

 

 

นางสาวอรสา  แซ่ซั่ว

หัวหน้างานพัสดุ

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายพัสดุ/จัดซื้อ/จัดจ้าง
 • งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง
 • งานระบบทะเบียนคุมพัสดุ
 • งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์
 • งานทะเบียนคุมรายจ่าย