กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

นายสานิตย์ ทิพย์อักษร

รองผู้อำนวยการ ฯ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายศูนย์พัฒนาการเรียนรู้  AIC

 • งานฝึกอบรม/สัมนาให้กับบุคลากร หน่วยงาน เเละองค์กรทั้งภาครัฐเเละเอกชน

 • งานบริการห้องประชุม

 • งานบริการห้องพัก

 • งานเช่าพื้นที่

 

นางสาวกชพร สุขสวัสดิ์

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร

ภาระงานกำกับดูเเล

 • เลขาสำนักงาน

 • งานนโยบายเเละแผน

 • งานจัดทำงบประมาณประจำปี

 • งานวางแผนการใช้งบประมาณ

 • งานวิเคราะห์การใช้งบประมาณเเละเงินรายได้

 • งานรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

 

นางสุธามาศ เเก้วสนิท

หัวหน้างานบัญชี/การเงิน

ภาระงานกำกับดูเเล

 • งานวิเคราะห์

 • งานบัญชี/การเงิน

 • งานตรวจสอบ

 • งานทำงบรายงาน

 • งานประสานผู้สอบบัญชี

 

 

นางสาวอรสา  แซ่ซั่ว

หัวหน้างานพัสดุ

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายพัสดุ/จัดซื้อ/จัดจ้าง

 • งานระบบจัดซื้อ/จัดจ้าง

 • งานระบบทะเบียนคุมพัสดุ

 • งานทะเบียนคุมครุภัณฑ์

 • งานทะเบียนคุมรายจ่าย

 

นางสาวณัฐวรา ชมเเก้ว

หัวหน้าสำนักงาน

ภาระงานกำกับดูเเล

 • ฝ่ายธุรการ

          – งานธุรการสำนักงาน

          – งานหนังสือรับ – ส่ง

          – งานตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

 

 •  ฝ่ายบุคคล

          – งานทะเบียนประวัติ

          – งานสัญญาจ้างงาน

          – งานประเมินผล

          – งานรับสมัครบุคลากร

          – งานเบิกค่าตอบเเทน

          – งานพัฒนาบุคลากร