คณะกรรมการบริหาร

 

 
มีหน้าที่  กำกับ ดูแล  และกำหนดนโยบายในการบริหารจัดการ  สำนักจัดการทรัพย์สินให้เป็นไปด้วยความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ  สามารถตอบสนองต่อนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีและให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย  การจัดตั้ง  การบริหารจัดการหน่วยงานในกำกับ พ.ศ.2552  หมวด 3  ข้อ 9