ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานประจำตามสัญญา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักจัดการทรั

Read more

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลการพิจารณาคั

Read more