กลุ่มงานเก็บรายได้เชิงสวัสดิการ

นางสาวสิยาพัฐ สาลา

รองผู้อำนวยการ ฯ กลุ่มงานเก็บรายได้เชิงสวัสดิการ

 

 

นายประวิตร ปักษธรสันติ

ผู้จัดการฝ่ายสวัสดิการ

ภารงานที่รับผิดชอบ

 • งานคาร์เเคร์
 • งานล้างรถ
 • งานจัดเก็บรายได้
 • งานการตลาด
 • งานบริการลูกค้า

 

 

นางสาวกนกพร พุกอ่อน

หัวหน้างานหอพักนักศึกษา

ภารงานที่รับผิดชอบ

 • งานดูเเลนักศึกษาภายในหอพัก
 • งานเอกสารธุรการเเละงานบุคคล
 • งานจัดซื้อเเละจัดจ้าง
 • งานอาคารสถานที่เเละภูมิทัศน์
 • งานกิจกรรมนักศึกษาหอพัก
 • งานจัดเก็บรายได้ค่าบำรุง/ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/เร่งรัดหนี้
 • งานซ่อมบำรุงหอพักนักศึกษา
 • งานทะเบียนนักศึกษาหอพัก

 

 

นางสาวนันทวรรณ รัตนภิรมย์

หัวหน้างานศูนย์อาหาร

ภารงานที่รับผิดชอบ

 • ฝ่ายศูนย์อาหาร/ร้านค้า
 • งานจัดหาผู้ประกอบการ/(เเม่ค้า)
 • งานจัดเก็บรายได้ค่าเช่า/ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา/เร่งรัดหนี้
 • งานควบคุมมาตรฐานเเละคุณภาพของสินค้าเเละการให้บริการของผู้ประกอบการ
 • งานประสานเเละตรวจสอบความสะอาดภายในอาคารศูนย์อาหารเเละพื้นที่
 • งานประชาสัมพันธ์เเละสารสนเทศ
 • งานบริการจัดเลี้ยงอาหารเเละเครื่องดื่ม

 

 

นายเมธี เเก้วสนิท

หัวหน้างานกิจการพิเศษ

ฝ่ายบริการรับส่ง

 • งานบริการรับ ส่งนักศึกษาเเละบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
 • ฝ่ายบริการศูนย์กีฬา
 • งานบริการฟิตเนต
 • งานบริการสระว่ายน้ำ
 • งานบริการสนามฟุตซอล