SRU Sport Complex

f3ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาอาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไปรักการออกกำลังกาย รักการเล่นกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการสร้างสถานที่ออกกำลังกายในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น โรงยิมเนเซี่ยม ศูนย์ฟิตเนส สนามกีฬากลาง สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ  กรดเกล้า  และรวมถึงในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีการก่อสร้างสนามฟุตซอลแบบมาตรฐาน เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีใจรักในกีฬาฟุตซอล และเพื่อให้การบริหารจัดการสนามฟุตซอลของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นไปด้วยดีมีคุณภาพเทียบเท่าสนามฟุตซอลสากลทั่วไป สำนักจัดการทรัพย์สินจึงมีความประสงค์จะเข้ารับบริหารจัดการเพื่อพัฒนาให้ เป็นแหล่งออกกำลังกายแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไปในกีฬาฟุตซอลและกีฬาเทนนิสตลอดจนพัฒนาเป็นสถานที่ จัดแข่งขัน รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชนบริเวณใกล้ เคียงโดยรอบ โดยทั้งนี้สำนักจัดการทรัพย์สินจะมีรายได้จากการจัดเก็บค่าบำรุงสถานที่ใน การใช้บริการ รายได้จากการจัดการแข่งขันและอื่นๆ

 

วัตถุประสงค์        

  1. เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรกีฬาฟุตซอลและเทนนิสให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  2. เป็นสถานที่จัดแข่งขันกีฬาฟุตซอลและเทนนิสระดับชุมชน/ จังหวัด/ภูมิภาค
  3. เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  4. เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไปในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

ปรัชญาในการทำงานsru-krodkrou-swiming-pool-2

           สร้างความประทับใจ เน้นการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายของผู้บริหาร “Everyone feel Gooood   รอยยิ้มทุกคนคือแรงบันดาลใจของเรา”

วิสัยทัศน์   เป็นหน่วยงานเชิงสวัสดิการและหารายได้อย่างสร้างสรรค์โดยไม่แสวงหากำไร

พันธกิจ                

  1. เป็นสวัสดิการแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสังกัดมหาวิทยาลัย
  2. เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป เพื่อสุขภาพ พลานามัยและความเพลิดเพลิน

สถานที่ให้บริการ

  1. SRU FITNESS
  2. SRU FUTSAL
  3. สระว่ายน้ำกรดเกล้า