SRU CLEANER

การดำเนินการด้านการจัดทำความสะอาดภายในอาคารและห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาด้านอาคารสถานที่และเป็นงานที่ต้องใช้ทรัพยากรที่มีความขยันและอดทนการปฏิบัติหน้าที่และต้องรักษาความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CLEANERวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การทำความสะอาดภายในอาคารและห้องน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ
  2. เพื่อจัดทำความสะอาดภายในอาคารและห้องน้ำให้ได้มาตรฐานเป็นประจำทุกวัน

ปรัชญาในการทำงาน

       สร้างความประทับใจ เน้นการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ตามนโยบายของผู้บริหาร “Everyone feel Gooood   รอยยิ้มทุกคนคือแรงบันดาลใจของเรา”

วิสัยทัศน์  เป็นหน่วยงานที่หารายได้อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

พันธกิจ                

  1. เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการทำความสะอาดภายในอาคารเรียน  ห้องน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ     สุราษฎร์ธานี  ให้สะอาดและมีคุณภาพได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการเสมอ
  2. เน้นการดำเนินกิจการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการดำเนินงานที่สอดคล้องกับกรอบของสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี