ศูนย์อาหาร/ศูนย์อาหาร SRU

food1 (1)เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา  คณาจารย์รวมถึงบุคคลทั่วไปให้เพียงพอกับความต้องการและถูกอนามัยรวมถึงรสชาติความอร่อยความหลากหลายในเรื่องของอาหารการกิน  และจำหน่าย/ขายในราคานักศึกษา

พันธกิจ

บริหารจัดการจัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่หลากหลายและมีทางเลือกให้กับนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างพอเพียง

ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

  1.  จัดเก็บรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนำเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้
  2.  ศูนย์อาหารคุณภาพ  ราคายุติธรรม และเพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
  3.  จัดให้มีการบริการสินค้าอุปโภคและบริโภคที่หลากหลายเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

การดำเนินงาน

  1. จัดเก็บรายได้จากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนำเข้ามหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้  โดยการสรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายเป็นรายเดือนfood2
  2. จัดให้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่สะอาดได้มาตรฐานและสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ
  3. จัดให้มีน้ำดื่มฟรีบริการลูกค้าที่มาใช้บริการภายในศูนย์อาหาร  ทั้ง 2 ชั้นอย่างเพียงพอกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละวัน
  4. จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  เช่น โต๊ะ  เก้าอี้  โทรทัศน์  พัดลม ฯลฯ รวมทั้งการดูแลรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องทุกวัน
  5. จัดให้มีอาหารดีมีคุณภาพราคานักศึกษา โดยการปรับลดค่าเช่ารายเดือนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้จำหน่าย/ขายสินค้าในอัตราเดิม  คือ  ข้าวราดแกง  จานละ 15-18-20 บาท   ขนมหวานถ้วยละ 5 บาท น้ำหวานแก้วละ 5 บาท เพื่อแบ่งเบารายจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับนักศึกษาให้ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจน้อยที่สุด