SRU ECO

srueco3SRU ECO เป็นหน่วยงานรถไฟฟ้าบริการรับ-ส่งนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายตลอดการเรียนการสอน โดยเน้นการบริการเชิงสวิสดิการให้กับนักศึกษา และเป็นการรณรงค์ลดโลกร้อน ช่วยกันสร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

ปรัชญาในการทำงาน

สร้างความประทับใจ เน้นการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขั้นพื้นฐานการบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี