โรงน้ำราชพฤกษ์

water

ข้อมูลพื้นฐาน

           โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยมี ผศ.ปราณี เพชรแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งเพื่อผลิตสำหรับบริโภค และจัดจำหน่ายภายใต้น้ำดื่มตราราชพฤกษ์

water2

ภารกิจงานโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์  มีขอบข่ายงานดังนี้

 1. ผลิตและจัดส่งน้ำดื่มหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
 2. ควบคุมคุณภาพน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน อย.
 3. ประชาสัมพันธ์น้ำดื่มให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 4. บริหารจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายงานมหาวิทยาลัยประจำทุกเดือน
 5. ควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการภายใต้โรงงานต้นแบบ

วัตถุประสงค์     

 1. จัดระบบกระบวนผลิตน้ำดื่มเน้นคุณภาพตรงตามมาตรฐาน GMP.
 2. ขยายตลาดน้ำดื่มเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 3. สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการศึกษาและกิจกรรมชุมชน
 4. เป็นโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ
 5. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 6. เป็นที่ฝึกงานและหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา