มรส.จับมือผู้ประกอบการโรงเเรม ที่พัก กรุ๊ปทัวส์นำเที่ยวในจังหวัด เป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับกีฬา สกอ. ครั้งที่ ๓๘ (ขุนเลเกมส์)

 

……มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ ๓๘ ระดับประเทศ “ขุนเลเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีสถาบันการศึกษาระดับประเทศเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ ๑๐๐ กว่าสถาบัน และมีบุคลากรจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ คน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและนำสู่ชื่อเสียงแก่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

……ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะนักกีฬาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางพร้อมส่งข้อมูลและรายละเอียดของสถานประกอบการที่พักอาศัยภายเเละกรุ๊ปทัวส์นำเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา การอำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัยตลอดการแข่งขันกีฬา

……ผู้จัดการเจ้าของสถานประกอบการที่พักอาศัยเเละกรุ๊ปทัวส์นำเที่ยวภายในสุราษฎร์ธานี อนึ่ง หากท่านที่สนใจจะเข้าร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี สามารถกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่แนบและส่งข้อมูลมาที่ ไอดีไลน์ tiewo611 ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวณัฐวรา ชมแก้ว ตำแหน่งหัวหน้างานสำนักงาน สำนักจัดการทรัพย์สิน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๓-๓๙๕-๒๘๒๖ เป็นผู้ประสานงานและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น