ทรัพย์สิน มรส. ลงพื้นที่ตรวจสุขาภิบาล โรงอาหารในมหาวิทยาลัย กำชับต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข

สำนักจัดการทรัพย์สิน ร่วมกับเทศบาลตำบลขุนทะเล รพ.สต.ขุนทะเล นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร ตรวจประเมินโรงอาหาร มรส.ตามมาตรฐานสุขาภิบาล เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงการให้บริการด้านอาหารเเละเครื่องดื่มอย่างถูกสุขลักษณะ สะอาด สด ใหม่ อีกทั้งยังสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาใช้บริการโรงอาหารของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น