โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ มรส.เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวด ตามนโยบายรัฐฯ เพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ สำนักจัดการทรัพย์สิน มรส. เป็นหนึ่งในโรงงานต้นแบบที่มีการยกเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม #รายการรอบทิศถิ่นไทย ออกอากาศ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT

 

โรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2545 โดยมี รศ.ปราณี เพชรแก้ว เป็นผู้ก่อตั้ง เพื่อผลิตสำหรับบริโภคและจัดจำหน่ายภายใต้ชื่อ “น้ำดื่มตราราชพฤกษ์”

ภารกิจงานโรงงานน้ำดื่มราชพฤกษ์  มีขอบข่ายงานดังนี้

 1. ผลิตและจัดส่งน้ำดื่มหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา
 2. ควบคุมคุณภาพน้ำดื่มให้ได้มาตรฐาน อย.
 3. ประชาสัมพันธ์น้ำดื่มให้เป็นที่รู้จักในจังหวัดสุราษฏร์ธานี
 4. บริหารจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายรายงานมหาวิทยาลัยประจำทุกเดือน
 5. ควบคุมคุณภาพและบริหารจัดการภายใต้โรงงานต้นแบบ

วัตถุประสงค์

 1. จัดระบบกระบวนผลิตน้ำดื่มเน้นคุณภาพตรงตามมาตรฐาน GMP.
 2. ขยายตลาดน้ำดื่มเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย
 3. สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อการศึกษาและกิจกรรมชุมชน
 4. เป็นโรงงานน้ำดื่มต้นแบบ
 5. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
 6. เป็นที่ฝึกงานและหารายได้ระหว่างเรียนของนักศึกษา

ให้บริการน้ำดื่มตราราชพฤกษ์ เเละรับผลิตน้ำดื่มแบรนด์อื่นๆ ราคาเป็นกันเอง

เปิดบริการทุกวัน เวลา 07.45 – 16.45 น. โทรศัพท์ 089-874-7770