สำนัดจัดการทรัพย์สิน จัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาล

………..(วันนี้) ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. รศ.สุณีย์ ล่องประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานด้านสุขาภิบาลโรงอาหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือเเก้ว ดร.สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง คุณราตรี รัตนภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศบาลตำบลขุนทะเล ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

 

 

……….ในการนี้ที่ประชุมได้หารือถึงการตรวจประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาลโรงอาหารของมหาวิทยาลัย โดยร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลขุนทะเล เเละผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้กำหนดวันอบรมให้ความรู้เเก่ผู้ประกอบการ รวมถึงระยะเวลาการประเมินเเละรับรองมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ภายในโรงอาหารของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักทางโภชนาการ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าเเละผลิตอาหารที่สะอาดเเละมีคุณภาพ พร้อมให้ความรู้เเละคำแนะนำเพื่อพัฒนา ยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารของโรงอาหารมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นเพื่อนักศึกษาเเละผู้ใช้บริการทุกท่าน ณ ห้องประชุมเพิ่มทรัพย์ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

รายงาน : อนุพงศ์ กิ่งทอง /ประชาสัมพันธ์ สำนักจัดการทรัพย์สิน