อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ รก.ผู้อำนวยการสำนักวิทยฯ  ประชุมเตรียมพร้อมรับการประเมินประจำปี

(6 ส.ค.2561) เวลา 14.00 น. อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าเเละเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินหน่วยงานประจำปี โดยมีคณะกรรมการเเละบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบฝ่ายต่างๆ ของสำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 5 ตึกทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี