อธิการบดี มรส. เปิดโครงการ “อบรมอัคคีภัยเเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ณ หอประชุมวชิราลงณ

…………รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการเเทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมอัคคีภัยเเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมด้วย ผศ.ศิริวัฒน์ เฮงชัยโย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์วสันต์ สุทธโส รองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเเละสิทธิประโยชน์ นายศักดิ์ดา ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา คุณราตรี รัตนภิรมณ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพย์สิน เเละคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนนักศึกษาจากทุกคณะ

…………สำหรับโครงการโครงการอบรมอัคคีภัยเเละการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จัดโดยคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตเเละทรัพย์สินของนักศึกษาหอพักทุกคน โดยจัดขึ้นในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวชิราลงกรณ เเละลานกิจกรรมหอพักนักศึกษา โดยอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีเเละปฏิบัติ ด้วยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมหากเกิดภาวะฉุกเฉินในหอพักเเละสามารถระงับเหตุได้อย่างทันท่วงที