#ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  #เรื่องการเก็บค่าสมัครสมาชิกเเละค่าบริการ SRU Fitness

#ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  #เรื่องการเก็บค่าสมัครสมาชิกเเละค่าบริการ SRU Fitness

…….ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักจัดการทรัพย์สินในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การเก็บค่าสมัครสมาชิกเเละค่าบริการภายในอาคารส่งเสริมสุขภาพฟิตเน็ตเซ็นเตอร์ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เเละให้จัดเก็บค่าสมัครสมาชิกเเละค่าบริการ SRU Fitness ใหม่นั้น

…….เพื่อให้การจัดสวัสดิการด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายของนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เเละบุคคลภายนอกทั่วไปที่มาใช้บริการ SRU Fitness เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละเหมาะสมต่อการใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๓๑ (๑) เเละ (๒) จึงจัดทำประกาศให้จัดเก็บค่าสมาชิกเเละค่าบริการ SRU Fitness ดังนี้

๑.นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ค่าสมัครสมาชิก ๒๐๐ บาท/ปี เเละไม่มีค่าบริการต่อครั้ง
๒.บุคลากรของมหาวิทยาลัย ค่าสมัครสมาชิก ๓๐๐ บาท/ปี ค่าบริการต่อครั้ง ๑๐ บาท
๓.นักศึกษาเเละบุคลากรที่ไม่มีบัตรสมาชิก ค่าบริการครั้งละ ๒๐ บาท
๔.บุคคลทั่วไป ค่าสมัครสมาชิก ๑,๐๐๐ บาท/ปี ค่าบริการต่อครั้ง ๒๐ บาท
๕.บุคคลทั่วไปที่ไม่มีบัตรสมาชิก ค่าบริการต่อครั้ง ๕๐ บาท

 

จึงประกาศเพื่อทราบเเละปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งเเต่วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร.
รักษาราชการเเทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี