หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ มรส. คัดเลือกหนังสือ จาก Sru Bookstore เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาค้นคว้าหนังสือที่หลากหลายมากขึ้น

                     หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการเเละเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เข้าใช้บริการ

คัดเลือกหนังสือ จากศูนย์เอกสารตำราเเละศูนย์หนังสือเครือข่ายจุฬา  Sru Bookstore  ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ

สำนักจัดการทรัพย์สิน โดยคัดเลือกหนังสือให้คลอบคลุมศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งด้านสังคม ศาสนา วัฒนธรรม กฏหมาย

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ สุขภาพ เเละอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้นักศึกษาเเละผู้ใช้บริการหอสมุดกลางทุกท่านได้ใช้ประโยชน์

เเละเป็นเเนวทางในการศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม เพื่ออัพเดทความรู้ วิทยาการ เเละข่าวสารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

                  สำหรับศูนย์หนังสือเครือข่ายจุฬาฯเเละศูนย์เอกสารตำรา Sru Bookstore นั้น เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนด้าน

การศึกษาที่ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนด  โดยมุ่งเน้นการบริการเเละการจัดจำหน่ายหนังสือ  ตำราวิชาการทั้งภาษาไทย

เเละภาษาต่างประเทศ อุปกรณ์การเรียน การสอน เเละสินค้าของที่ระลึก วัสดุสำนักงาน สินค้าเเบรน SRU เครื่องเเบบเเละ

เครื่องหมายนักศึกษา ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เเละตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการเเละมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจ

ให้กับผู้ใช้บริการเสมอ อีกทั้งนักศึกษาเเละผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อหนังสือผ่านทางศูนย์หนังสือเครือข่ายจุฬาฯ ได้ที่นี่ ทำให้

ประหยัดเวลาเเละไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ กทม.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตั้ง อาคารสำนักจัดการทรัพย์สิน ตรงข้ามตึกคณะนิติศาสตร์

วลาเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

วันเสาร์ -อาทิตย์ เวลา 8.00 – 17.00น.(เฉพาะวันที่มีการจัดการเรียนการสอน)

โทรศัพท์ 077-355685 ,081-2706886 , 081893-8080