รักษาราชการแทนอธิการบดีมรส.มอบป้าย Clean Food Good Taste ให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานมอบป้าย
“มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste” เพื่อมอบป้ายให้แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.)  ณ อาคารอำนวยการ (สำนักงานอธิการบดี)
โดยสำนักจัดการทรัพย์สิน มรส. เมื่อวันพฤหัสดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 

        วันนี้ ( 8 ก.พ.61 ) ที่อาคารอำนวยการ (สำนักงานอธิการบดี) รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบป้าย ตามนโยบาย“มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste”ให้ แก่ผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมรส. โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร กล่าวว่า มรส.มีนโยบายส่งเสริมและสร้างสุขภาวนิยมในเรื่องพฤติกรรมอนามัยที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลอาหาร อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีการสนับสนุนให้เป็นแหล่งส่งเสริมความสะอาดทั้งในด้านผู้บริโภคมีสุขอนามัยที่ดี และดำเนินการให้ผู้ประกอบกิจการด้านอาหารมีมาตรฐานการปรุงประกอบจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีความสะอาด มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ

     

อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังผลักดันให้ศูนย์อาหาร มรส.เกิดการจัดการในการควบคุมขยะให้เป็นผล ทั้งการลดวัสดุที่ทำให้เกิดขยะโดยรณรงค์ให้ใช้วัสดุที่ใช้ซ้ำได้ การเลิกใช้วัสดุประเภทพลาสติกและโฟมให้แก่ผู้บริโภค และการใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ง่ายทางธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งส่งเสริมดังกล่าวจะช่วยหนุนให้มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste มีความสมบรูณ์ในการจัดบริการด้านอาหาร และสิ่งแวดล้อม ในสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร ที่แท้จริง

สำหรับการดำเนินงานตามโครงการมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste จะดำเนินการโดยจัดให้มีบุคลากรตรวจประเมินร้านจำหน่ายอาหารในศูนย์อาหารมรส.โดยมีหลักเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตรวจประเมิน ดังนี้ กำหนดเกณฑ์มาตรฐานทางกายภาพ ตามข้อกำหนดสถานที่ปรุง ประกอบ จำหน่ายอาหาร จำนวน 15 ข้อ และเกณฑ์มาตรฐานทางแบคทีเรีย โดยการตรวจโคลิฟอร์มแบคทีเรียอย่างง่าย โดยทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ตัวอย่างอาหาร  ตัวอย่างภาชนะ  ตัวอย่างมือผู้สัมผัสอาหาร โดยผลการตรวจ จะต้องไม่พบสารปนเปื้อนของแบคทีเรีย ร้อยละ 90 ขึ้นไปจึงจะผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบการในศูนย์อาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ผ่านมาตรฐานการทดสอบดังกล่าวทุกร้านและเข้ารับป้ายทุกร้าน

ไพรรัตน์ คงสร้อย รายงาน
อดิสรณ์ เนาวโคอักษร(ฝ่ายสื่อสารองค์กร) ภาพ
สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี