ประกาศเรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561

 

ผู้ประกอบการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์ ทุกท่าน

ด้วยวันที่ 21 มกราคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 ประกอบกับวันดังกล่าวตามกำหนดการเดิมเป็นวันให้บริการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์นั้น

ในการนี้เพื่อให้ดำเนินงานสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินการเป็นสถานที่สอบแข่งขันเพื่อรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2560 ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้น จึงของดการให้บริการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 จำนวน 1 นัด

สำนักจัดการทรัพย์สิน