ประกาศเรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

ประกาศสำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เรื่อง งดให้บริการโครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรม SRU SPIRIT
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคี และเป็นขวัญกำลังใจให้บุคคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่การจัดกิจกรรมเกิดความเรียบร้อย
และสอดคล้องต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย จึงของดให้บริการ
โครงการตลาดนัดราชภัฏในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 จำนวน 1 นัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

สำนักจัดการทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี