ประกาศเปลี่ยนวันเปิดตลาดนัด2/2559


ประกาศ สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันเปิดให้บริการตลาดนัดราชภัฏ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ตามที่สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดให้บริการตลาดนัดราชภัฏวันอาทิตย์และวันพุธ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันอาทิตย์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ และในวันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ตามลำดับนั้น

เนื่องด้วยการเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้เปลี่ยนแปลงวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ออกไป สำนักจัดการทรัพย์สินจึงขอเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดให้บริการตลาดนัดราชภัฏ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ดังนี้

กำหนดให้บริการตลาดนัดราชภัฏ วันอาทิตย์ จากเดิม เป็นวันอาทิตย์ ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๐ และ
กำหนดให้บริการตลาดนัดราชภัฏ    วันพุธ   จากเดิม เป็นวัน  พุธ    ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี