ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ภายในอาคารเรียนรวมและเทคโนโลยีสารสนเทศ(คณะวิทยาศาสตร์ฯ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดประกาศ
ตามเอกสารแนบนี้ http://bit.ly/2aZ6dfp เพื่อเปิดอ่าน หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อประสานที่ 077-355685